บทเรียนที่ 2 : ฝึกอ่านออกเสียงและผสมพยางค์ พร้อมตัวเขียน "พยัญชนะต้น+สระ" (ไร้รูปวรรณยุกต์ในตัวเขียน)
Lesson 2 : Practice Pronunciation of "Consonant + Vowel" Syllables written without tone markers
เลือกพยัญชนะและสระ / Select Consonant and Vowel