บทเรียนที่ 3 : ฝึกอ่านออกเสียงและผสมพยางค์ พร้อมตัวเขียน "พยัญชนะต้น+สระ พยัญชนะท้ายเสียงเปิด/หรือเสียงนาสิก" (ไร้รูปวรรณยุกต์ในตัวเขียน)
Lesson 3 : Practice Pronunciation of " Consonant + Vowel with Sonorant Consonant" Syllables written without tone markers
เลือกพยัญชนะและสระพร้อมพยัญชนะท้ายเสียงเปิด/หรือเสียงนาสิก
Select Consonant and Vowel with Sonorant Consonant Sound