คณะผู้วิจัย
Project Team

รศ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัยหลัก
Assoc. Prof. Dr.Apiluck Tumtavitikul Project Director and Principal Investigator
ดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ ผู้ร่วมโครงการ
Dr.Piyama Thasanasuwan Project Team member
ผศ.วัชรี วีรคเชนทร์ ผู้ร่วมโครงการ
Assist. Prof. Watchari Weerakachen Project Team member
รศ.ดร.บุษบา บรรจงมณี ผู้ร่วมโครงการ
Assoc. Prof. Dr.Busaba Banchongmanee Project Team member
น.ส.วรารัตน์ ไชยทรัพย์อนันต์ ผู้ช่วยโครงการ (บทที่ 1-6)
Ms.Wararat Chaisubanan Project assistant (Lesson 1-6)
น.ส.กมลชนก ธรรมมิกะ ผู้ช่วยโครงการ (บทที่ 7-14)
Ms.Kamonchanok Thammika Project assistant (Lesson 7-14)
 

กิตติกรรมประกาศ
Acknowledgement

ขอขอบคุณรายนามต่อไปนี้ที่ช่วยให้โครงการสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี
We gratefully acknowledge the contributions of the following
ธนพล ผาสุขเวชพร ออกแบบเว็บไซต์
Thanapon Pasukwechaporn Web Design
ณฐมน สาตะมาน ออกแบบเว็บไซต์
Natamon Sataman Web Design
ธนาทิป ใจกล้า ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอภาษามือไทย
Thanatip Jaikla Thai Sign Language Video recording
ชานนท์ วังไตรรัตน์ ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอภาษามือไทย
Chanon Wangtrirat Thai Sign Language Video recording
อรทัย ชมพูใส ภาษามือไทย
Orathai Chompusai Thai Sign language
กมลชนก เสาร์ยะ ภาษามือไทย
Kamonchanog Saoya Thai Sign Language
ภูริทัต คงบางปอ ภาษามือไทย
Purithust Kongbangpor Thai Sign language
ปาริชาติ ชาญณรงค์ ภาษามือไทย
Parichat Channarong Thai Sign language
มาลินี จันทราทิตย์ ภาษามือไทย
Malinee Chanthrathit Thai Sign language
จิรภา นิวาตพันธุ์ ภาษามือไทย
Chirapa Niwatapant Thai Sign language
ม.ล. ณิชอิสรีย์ จักรพันธุ์ ภาษามือไทย
M.L. Nicheasree Chakrabhandhu Thai Sign language
วัสนันท์ สาระกุล วาดภาพ
Wasanant Sarakul Drawing
วรรณนษา กีรติวุฒิพงศ์ วรรณยุกต์เสียงเด็ก
Wannasa Geerativudhipong Children's tones
วิชยุตม์ ศรีโยธา วรรณยุกต์เสียงเด็ก
Vichayuth Sriyotha Children's tones
กัณวัฒน์ สุขภิวัฒน์ วรรณยุกต์เสียงเด็ก
Kanawat Sukapiwat Children's tones
ฐิติวรดา มรุรศิริพงษ์ วรรณยุกต์เสียงเด็ก
Thitiwarada mayurasiriphong Children's tones
ฉัตรพิมล ขวัญทะเล วรรณยุกต์เสียงเด็ก
Chatpimon Kwanthalay Children's tones
ธีรยุทธ สมเวที วรรณยุกต์เสียงเด็ก
Teerayudh Somwatee Children's tones
จักรพงษ์ ชดช้อย วรรณยุกต์เสียงเด็ก
Jakkapong Chodchoy Children's tones
วราภรณ์ แก้วสิยา เลขานุการ
Waraporn Kaewsiya Secretary
ฝ่ายพัฒนาสื่อ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Media Development Division, Extension and Training Office, Kasetsart University