พยัญชนะ / Consonants

         ตำแหน่งฐานกรณ์

ลักษณะฐานกรณ์
ริมฝีปาก
ทั้งสอง
ริมฝีปาก
และฟัน
ปุ่มเหงือก หลังปุ่ม
เหงือก
เพดานแข็ง เพดานอ่อน ช่องเส้น
เสียง
เสียงกัก อโฆษะสิถิล
[p]
 
[t]

   
[k]
[ʔ]
เสียงกัก อโฆษะธนิต
[ph]

     
 
[th]

   *
   
[kh]
  
      
 
เสียงกัก โฆษะ
[b]
 
[d]

       
เสียงกึ่งเสียดแทรก
อโฆษะสิถิล
     
[tɕ]
     
เสียงกึ่งเสียดแทรก
อโฆษะธนิต
     
[tɕh]
 
       
     
เสียงเสียดแทรก อโฆษะ  
[f]
       
   
[s]
   
   
     
[h]
    
        
เสียงนาสิก โฆษะ
[m]
 
[n]
 
   
[ŋ]
 
เสียงรัว โฆษะ    
[r]
       
เสียงข้างลิ้น โฆษะ    
[l]
 
       
เสียงเปิดหรือเสียงกึ่งสระ
โฆษะ
       
[j]
 
[w]
 
* อักษร "ฑ" มีกรณีพิเศษที่ออกเสียงเป็นเสียง [d] เหมือนอักษร "ด" อาทิ "บัณฑิต บัณเฑาะว์ มณฑป"