บทเรียนที่ 1 ฝึกหรือทดสอบระดับเสียง / Lesson 1: Voicing Test

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Speech Analyzer
Download and install Speech Analyzer Program
 
ฝึกการบันทึกเสียง ให้ได้ความดังตามที่กำหนด
Practice Sound Recording by adjusting voice volume
ระดับเสียงสูงต่ำแบ่งตามเพศและวัย
Average Pitch level by age and gender

ชาย / male

หญิง / female
 
ช่วงอายุ / Age range :