สระ / Vowels

สระเดี่ยว / Monophthongs

สระผสมสองเสียง / Diphthongs